Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

http://tinhdoanqnam.vn


Giải pháp thực hiện chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn

Thực hiện Quy định số 01- QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022. Theo đó, các nội dung, giải pháp đã được cụ thể hoá nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 01 của Trung ương Đoàn, cụ thể:

* Về đối tượng học tập:
- Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện và tương đương trở lên; lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn từ cấp huyện trở lên; tổng phụ trách Đội; Bí thư các Đoàn trường học; trợ lý thanh niên BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và BCH Quân sự tỉnh.
- Đối với cán bộ Đoàn đang tham gia đào tạo trình độ lý luận chính trị hệ trung cấp, cao cấp thì không áp dụng quy định này trong thời gian học.
* Về nội dung, chế độ học tập:
- Đối với lý luận về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Học tập theo 06 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên và hướng dẫn số 87- HD/TWĐTN-BTG ngày 28/03/2017 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.
 - Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của cấp ủy Đảng các cấp.
- Đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết đại hội đại biểu đoàn các cấp; nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở): Học tập theo kế hoạch của các cấp bộ Đoàn.
- Đối với những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên: 
+ Cán bộ Đoàn cấp tỉnh: Một năm học tập ít nhất 2 chuyên đề. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch học tập cụ thể hàng năm.
+ Cán bộ Đoàn cấp huyện và tương đương, cấp cơ sở: Một năm học tập ít nhất 2 chuyên đề. Thời gian học tập do Ban Chấp hành đoàn các cấp xác định.
Việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 10/7/2018 về việc “Triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022”  đã giúp cán bộ Đoàn các cấp phát huy tinh thần tự giác, thường xuyên học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình hiện nay.
Ban Tổ chức – Kiểm tra
                                                                         
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây