Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

CUỘC THI CHÍNH LUẬN: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ hai - 27/05/2024 09:23

CUỘC THI CHÍNH LUẬN: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã xác định mục tiêu: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
8706811823212506948424487069071433942433792o 1582243658

Và viết về Đảng, ngợi ca Đảng, có lẽ hay nhất, gần gũi với mỗi chúng ta, cùng ngân rung một cung bậc tình cảm với ta nhất vẫn là những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu. Đọc thơ viết về Đảng của ông, ta như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin. Đó là sức mạnh của một Đảng luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu. Đó là một Đảng "xương sắt, da đồng" đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người:
Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta, Mác – Lê-nin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người
(Ba mươi năm đời ta có Đảng)
 
1daihoi13

 Đảng ta xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước…; Nền tảng tư tưởng là một bộ phận cấu thành của kiến trúc thượng tầng xã hội, giúp định hướng hành động của toàn xã hội theo những mục tiêu, lý tưởng đã định trước. Nó làm phân biệt về chất các hành động chính trị - xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, trang bị lý luận chính trị, thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng cho thế hệ trẻ là việc làm rất hệ trọng. Thế nhưng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước đã triệt để thực hiện chống phá cách mạng Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm lung lạc niềm tin của Nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào chế độ, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó thế hệ trẻ học sinh, sinh viên - lực lượng trụ cột, tương lai của nước nhà không phải là ngoại lệ.

Chính bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tính chất sống còn không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của Đảng viên mà là nhiệm vụ, trách nhiệm của tất cả mọi người. Là một giáo viên dạy, ngày ngày đứng trên bục giảng, tôi luôn có ý thức rằng, đội ngũ giáo viên, đảng viên cũng cần nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình và đưa ra những giải pháp giáo dục học sinh – thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay trong các bài giảng, các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường…
I. Khái quát về nền tảng tư tưởng của Đảng
1. Khái niệm chung
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động. Là tổ chức chính trị duy nhất được hiến pháp Việt Nam năm 2013 công nhận. Đảng cộng sản Việt Nam lấy nền tảng cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hoạt động và phát triển.
Nền tảng tư tưởng của Đảng được khẳng định tại "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 2011" và được khẳng định là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác- Lênin là học thuyết lý luận sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, mà căn bản, quan trọng, cốt lõi, gồm: Triết học, Kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.
2. Nguồn gốc về nền tảng tư tưởng của ĐảngHọc thuyết về chủ nghĩa cộng sản là do một số nhà kinh điển dày công nghiên cứu từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trên cơ sở thực tiễn chủ nghĩa tư bản đã dần bước qua giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, phong trào đấu tranh giai cấp của nhân dân lao động trên toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn: Công xã Paris, Cách mạng tháng 10 Nga, sự thành lập liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô - Viết, giải thoát hàng trăm triệu nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến và tư bản.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự ứng dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tiễn của nước ta, tiếp nối và phát triển những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa đặc biệt của nhân loại; là tài sản tinh thần đặc biệt quý báu và vô giá của Đảng và dân tộc ta, tư tưởng của Người mãi dẫn đường cho sự nghiệp cách mạng của chúng ta.
Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là các học thuyết, những tư tưởng được ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn minh của trí tuệ nhân loại; luôn luôn được bồi đắp, hoàn thiện bởi những kết quá sáng tạo mới nhất của khoa học, kinh nghiệm thực tiễn lịch sử trong nước và quốc tế.
II. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam.
1. Yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Với vị trí, vai trò đặc biệt nêu trên, nền tảng tư tưởng luôn là đối tượng và mục tiêu phá hoại của những kẻ thù địch phản động. Chúng thường tìm mọi cách vu khống, bịa đặt, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhằm khiến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, lệch hướng. Việc giữ gìn nền tảng tư tưởng được thực hiện từ rất lâu và ngày càng trở thành công việc quan trọng, thường xuyên và liên tục trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị về vấn đề "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
Nghị quyết chỉ ra rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ chế độ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc cái cách, xây dựng, đối mới đất nước và hợp tác quốc tế; bảo vệ an ninh quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là nội dung quan trọng và cốt lõi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí truyền thông các cấp là chủ đạo; là việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên…
Sau nhiều thập kỷ, sự thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài đang thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Mục tiêu chính của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các thế lực này tấn công bằng thủ đoạn xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin; đưa ra những luận điệu cổ vũ cho bạo lực, chiến tranh; phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, chúng còn bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, chống phá chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Phương thức chống phá của các thế lực phản động chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước, tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam… Chúng sử dụng internet, trang mạng xã hội như Facebook, Blog... để chống phá; lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép; tổ chức hội thảo đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và cả một số cán bộ kém bản lĩnh hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Thủ đoạn khác là các thế lực thù địch tạo ra diễn đàn trên mạng xã hội để thanh, thiếu niên truy cập và định hướng bình luận tiêu cực nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất niềm tin. Chúng phát tán ấn phẩm đồi trụy, bạo lực, cổ xúy cho lối sống thực dụng làm tha hóa nhân phẩm, khơi dậy ham muốn bản năng, chạy theo nhu cầu hưởng lạc, không chịu học tập, làm việc và cống hiến. Đây thực sự là những âm mưu “diễn biến hòa bình”, rắp tâm “tẩm độc” vào những mầm non tương lai của đất nước.
2. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - trách nhiệm của mỗi giáo viên.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị..., hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trận địa tư tưởng chính trị được giữ vững, khẳng định địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị - tinh thần ở Việt Nam.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn hạn chế như: Chưa hoàn toàn chủ động định hướng, cung cấp kịp thời để làm chủ thông tin, lấy thông tin tích cực, chính thống đấu tranh chống lại thông tin sai trái, bịa đặt, vu cáo, phản động trên mạng xã hội, internet. Việc khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng thông tin thiếu cân đối, chưa bảo đảm sự đồng đều về phân bố và khoảng cách hưởng thụ thông tin...
Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi đảng viên cần ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Trong đó, đội ngũ đảng viên là giáo viên có thể xem là lực lượng nòng cốt, xung kích và phải thực sự tự giác, đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên.
Là những người giáo viên, chúng ta thấu hểu rõ rằng: Một trong những đối tượng các thế lực thù địch nhắm đến là học sinh. Hiện nay, đa số học sinh được phụ huynh trang bị máy vi tính, điện thoại thông minh để thuận lợi trong việc học tập. Tuy vậy, ngoài những tiện ích, việc sử dụng các phương tiện trên cũng đặt ra nhiều thách thức khi ở độ tuổi này, các em chưa đủ nhận thức để nhận diện được những thông tin xấu, độc. Ðó là chưa kể, học sinh có nguy cơ nghiện game, nghiện Online, dẫn đến việc giảm đi sự tiếp xúc với xã hội và những thói quen tốt. Những hành vi tưởng chừng như bình thường, vô hại như động tác chạm tay like, share hay comment sẽ trở nên không bình thường, gây hại, đôi khi vi phạm pháp luật nếu các em chưa suy nghĩ một cách chín chắn.
Mặt khác, các thế lực thù địch tạo ra các diễn đàn trên mạng để các em truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất niềm tin, phương hướng. Chúng phát tán các ấn phẩm đồi truỵ, bạo lực, cổ suý cho lối sống thực dụng làm tha hoá con người, khơi dậy ham muốn bản năng, chạy theo hưởng lạc, không chịu học tập, làm việc và cống hiến. Ðây thật sự là âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, chúng rắp tâm "tẩm độc" cho những mầm non tương lai của đất nước ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Tôi luôn ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt quan tâm, đầu tư, chăm lo giáo dục cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai; đào tạo họ thành những công dân, những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ sức kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng vinh quang mà các thế hệ cha anh đi trước để lại. Bản thân là một giáo viên, tôi luôn có ý thức rằng thông qua những tiết học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, để học sinh hiểu về lịch sử, tinh thần yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc.  Đồng thời, có tinh thần, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, chống lại mọi luận điệu phản động, xuyên tạc của kẻ thù.
Để phát huy tốt vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay, người giáo viên cần:
Thứ nhất, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Nhận diện được và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chỉ khi bản thân mình bản lĩnh chính trị vững vàng mới có thể tuyên truyền giáo dục tới học sinh - thế hệ trẻ của đất nước một đường lối đúng đắn, mục tiêu 
Thứ hai, có sự hiểu biết khoa học, thấu đáo về lý luận và lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy, phải nghiên cứu công phu, có hệ thống, trên quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - cụ thể, quan điểm phát triển, kết hợp các phương pháp khoa học chuyên ngành và liên ngành để nắm được bản chất, đặc điểm và các giá trị bền vững trong di sản kinh điển mác-xít. Riêng với tư tưởng và di sản Hồ Chí Minh phải nghiên cứu các tác phẩm lý luận và hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú của Người trong hơn 6 thập kỷ hoạt động cách mạng, từ đó giáo dục cho thế hệ trẻ tấm lòng yêu nước và tự hào dân tộc về Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Thứ ba, với những kiến thức chuyên môn của bản thân, với nhận thức về lý luận cách mạng, chính trị, niềm tin vào lý tưởng cách mạng thì người giáo viên không chỉ giáo dục, giảng dạy kiến thức chuyên môn của chương trình học mà còn giúp học sinh cập nhật, nhận diện được quan điểm sai trái, thù địch chống phá Ðảng, Nhà nước, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, hướng các em tới việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Trong chương trình giáo dục hiện nay có rất nhiều nội dung bài học của các môn học khác nhau được tích hợp thêm vào nội dung giáo dục nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các em như: Môn Ðịa lý trong chương trình Ðịa lý lớp 8 - từ nội dung các bài học, giáo viên có thể mở rộng giáo dục thêm, phân tích cho học sinh thấy rõ khi học về biển đảo Việt Nam, không chỉ cho các em thấy được đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của đất nước, mà qua đó cổ vũ học sinh luôn cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để bảo vệ vùng trời và vùng biển của nước ta.
Trong môn hoạt động trải nghiệm, là giáo viên dạy hướng nghiệp tôi luôn cho học sinh xem và kể cho các em các mẩu chuyện đời thường về Bác Hồ. Qua các mẩu chuyện về Bác, tôi có thể phân tích cho học sinh thấy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong lãnh đạo Ðảng, đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Từ đó, hướng học sinh, thế hệ trẻ trước hết học theo Bác về phong cách làm việc, học tập..., sau đó làm theo Người từ những việc nhỏ nhất.
Ðặc biệt, đối với môn Lịch sử, từ nội dung các bài học, giáo viên không chỉ cho học sinh thấy được sự thắng lợi của quân và dân ta trong các cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, mà giáo viên phân tích cho học sinh hiểu tại sao ngày xưa quân và dân ta thà hy sinh tất cả để giành độc lập? Và đặc biệt giải thích rõ cho học sinh thấy được Việt Nam vận dụng thành công chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hay từ nội dung các bài học, giáo viên có thể phân tích và khẳng cho học sinh thấy tại sao Liên bang Xô Viết sụp đổ, Ðảng cộng sản trên thế giới suy yếu nhưng đối với Việt Nam thì chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng của Ðảng và thực tế chứng minh sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước qua hơn bốn thấp kỉ thống nhất, để từ đó giúp cho học sinh có cái nhìn thật vững vàng vào đường lối mà Đảng và Bác đã chọn…
Thứ tư, người giáo viên phải am hiểu, biết quan sát, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý. Là thầy cô giáo hằng ngày đứng trước học sinh, phải làm chủ thông tin mới, để có dẫn chứng thực tiễn khi tuyên truyền, giảng dạy…
Ngoài ra, giáo viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương của mình bằng những hành động thiết thực, cụ thể gắn với công việc và cuộc sống hàng ngày, như: Không lãng phí, xa hoa, không gây mất đoàn kết nội bộ, trung thực, tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng miễn nhiễm với những luồng thông tin độc hại, xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để luôn nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tăng cường bảo vệ và thường xuyên phản bác. trong tình hình mới.
Như vậy, ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy các bộ môn khác nhau, giáo viên còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là chủ nhiệm lớp. Ở công tác này, giáo viên đã thể hiện tốt vai trò nêu gương. Giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi các em nhiều nhất khi ở trường, được các em tin tưởng, tương tác với các em nhiều nhất. Giáo viên chủ nhiệm hướng các em đến những nhận thức đúng; nhận định cái nào sai, cái nào đúng khi các em tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác nhau, nhất là trên không gian mạng (nơi mà các thế lực thù địch đang hoạt động mạnh); khuyến khích các em mạnh dạn đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tự trang bị vốn kiến thức, hiểu biết để “tự miễn dịch” với những thông tin xấu, độc…
Đối với công tác Đoàn thanh niên, mỗi thầy, cô giáo hãy là tấm gương nhiệt tình cống hiến, đồng thời đôn đốc, động viên, nhắc nhở các em học sinh tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Đội để rèn luyện bản thân và tránh xa tệ nạn xã hội như:  Ra mắt mô hình: “Cổng trường ATGT”, Ra quân làm vệ sinh môi trường của các đoàn viên nhân ngày thành lập Đoàn 26/3, các phong trào hoạt động trong tháng thanh niên… Đặc biệt, các thầy, cô giáo cần tổ chức được những hoạt động dạy và học gắn liền với sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Với Người, “trẻ em như búp trên cành” cần được chăm sóc tận tình, chu đáo về mọi mặt. Tình yêu thương của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng là tình cảm yêu thương vô bờ bến, là một tình cảm sâu sắc, rộng lớn xuất phát từ niềm tin rằng các cháu sẽ trở thành lớp người tiếp tục sự nghiệp của cha ông, những người trực tiếp xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh. Niềm tin, sự quan tâm của Bác được thể hiện phần nào qua những vần thơ, bức thư chan chứa tình cảm Người viết cho thiếu niên, nhi đồng, với lời lẽ ân cần, trìu mến, chí tình. Người căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, đoàn kết, thi đua, học tập, lao động, chú ý rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khỏe và tiến bộ. Tình thương yêu trẻ luôn thường trực trong Bác. Xúc động biết bao khi đọc bài viết của Bác trước lúc từ biệt thế giới này để gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Bác viết: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.
Như vậy, nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mỗi thầy cố giáo luôn tự nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, của người giáo viên trong việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, học sinh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Mỗi thầy cô cần nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên mà đặc biệt là đội ngũ giáo viên sẽ luôn tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.
 
Trần Thị Thanh - Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết số số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới,
2. Bộ Chính trị (Khóa XI) (2014), Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/ 5/2014 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.
3. Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Tình (2021), Vai trò của trường chính trị cấp tỉnh trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Nhà nước bản điện tử, từ www.tapchinhanuoc.vn.
4. Lê Thị Chiên (2021), “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng” Tạp chí Lý luận chính trị, trg. 20-24. Số 5-2021, H.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, T2, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, H.
6. Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Quy chế giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 2/5/2019.Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.
7. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tỉnh ủy Thanh Hóa (2019), Xây dựng Trường Chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp bộ. Nxb Lý luận chính trị. H.
8. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2020), Báo cáo tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
9. Nguyễn Bích Ngọc (2020) nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ các trường chính trị đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 3(68).
10. Nguyễn Bình Minh (2010), Cách mạng Công nghiệp 4.0 và vai trò, năng lực của giảng viên trường chính trị trong tương lai, Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam, số 34.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
 
thu vien so
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
tinh nguyen 1 1024x235
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

19-QĐ/TĐTN-TCKT

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:1973 | lượt tải:502

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội

Lượt xem:1823 | lượt tải:671

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:2138 | lượt tải:617

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:3103 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:2514 | lượt tải:697
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.436 | Email: banbientaptinhdoanquangnam@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây