Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

Thứ sáu - 02/02/2024 16:08

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã thật sự đi vào cuộc sống, tạo nên những dấu ấn nổi bật. Có được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định những thành công trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

NHỮNG DẤU ẤN TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngay từ khi ra đời, xuất phát từ yêu cầu khách quan, trong điều kiện hoạt động giữa vòng vây của kẻ thù, với sự chống phá quyết liệt của nhiều thế lực phản cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã ra nhiều Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, tinh thần và bản lĩnh của Đảng trong việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35. Nghị quyết đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết 35 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi căn bản, toàn diện cả trong nhận thức, ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Về mặt tổ chức, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 đã được thành lập từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện theo một cơ cấu tổ chức thống nhất, trong đó, lực lượng Tuyên giáo, Công an, Quân đội làm nòng cốt. Một số cơ quan, đơn vị đã thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 hoặc bố trí lực lượng chuyên trách thực hiện Nghị quyết số 35 để trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan đơn vị, bộ, ngành đã thành lập đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, lực lượng xung kích lấy nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, hình thành được mạng lưới rộng khắp. Ở góc độ này, có thể khẳng định hiếm có nghị quyết nào có sức lan tỏa rộng và huy động được lực lượng đông đảo tham gia như Nghị quyết số 35.

Về mặt nội dung, với sự chỉ đạo của Trung ương, nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai rộng rãi trên nhiều mặt. Bên cạnh việc tuyên truyền, lan tỏa những giá trị bền vững, cốt lõi của của nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, truyền thống văn hóa, lịch sử, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của công cuộc đổi mới cũng được đẩy mạnh.

Đặc biệt, cùng với mảng tuyên truyền, lan tỏa, những nội dung về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực cũng được chú trọng, tạo nên sự hài hòa giữa “xây” và “chống”. Điều đó góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong những thời điểm đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị Trung ương, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng như trong những thời điểm khó khăn, nhạy cảm như thiên tai, dịch bệnh COVID-19… Cũng nhờ đó, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, lượng thông tin xấu độc được kiểm soát đáng kể so với trước đây; dòng thông tin chủ lưu, tích cực chiếm ưu thế và có vai trò tốt trong định hướng dư luận xã hội.

Về mặt hình thức, có thể thấy rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp, nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai một cách sáng tạo, hiệu quả. Những hình thức truyền thống như đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật tiếp tục được duy trì với cường độ cao hơn thông qua việc triển khai nhiều đề tài khoa học các cấp, nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học với chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài ra, những hình thức tuyên truyền, giáo dục qua các kênh truyền thông, mạng xã hội cũng rất được chú trọng.

Các hoạt động tuyên truyền trên sách, báo, tạp chí tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều tạp chí khoa học xây dựng chuyên mục phù hợp, chuyên sâu để đăng tải những bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó tiêu biểu là: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân... Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân... đẩy mạnh việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tính trong giai đoạn 2019-2023, cả nước có hơn 300 đầu sách tham khảo, chuyên khảo có nội dung liên quan đến Nghị quyết số 35, trong đó có nhiều cuốn sách có nội dung đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch. Các Đài Truyền hình quốc gia và địa phương đã xây dựng các chương trình chính luận về có nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với chương trình “Đối diện”, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với chương trình “Nhìn thẳng, nói thật”…

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị cũng có những hình thức, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như biên soạn, xuất bản các cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: “Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, “Sổ tay hỏi đáp Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, “Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”… Sau khi phát hành, các cuốn sổ tay đã trở thành cẩm nang thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 35.

Một số đơn vị tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết số 35, huy động động đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng các tác phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điển hình là Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với một số cơ quan Trung ương tổ chức. Năm 2021, Cuộc thi thu được hơn 8.000 tác phẩm; năm 2022, thu được hơn 110 nghìn tác phẩm; năm 2023, thu được hơn 301 nghìn tác phẩm.

Tổ chức đoàn các cấp cũng tích cực tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; điển hình là Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hằng năm. Các cuộc thi là hình thức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta giai đoạn hiện nay.

Có thể thấy rõ, trong hơn 5 năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp từ Trung ương đến các ban, bộ, ngành, địa phương và tạo ra những dấu ấn nổi bật trong toàn xã hội. Có được những kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, đúng như Đại hội XIII nhận định: “Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”(1).

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

(Trích Nghị quyết số 35-NQ/TW)


NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Một là, trong bất kỳ điều kiện, tình huống nào cũng phải luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ta đã khẳng định: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Hiện nay, trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch và trước tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, sự kiên định này càng trở nên quan trọng hơn lúc nào hết. Sự kiên định là một trong những vấn đề có tính nguyên tắc quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng như Đảng ta đã nhấn mạnh: “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”(2). Đây được coi là một trong những vấn đề “mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”(3).

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo tinh thần của Nghị quyết số 35, Đảng ta chỉ rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy đảng, người đứng đầu. Thực tiễn cho thấy, ở nơi nào có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng và người đứng đầu, nơi đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ những kết quả đạt được cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định kết quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và sự nêu gương, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Ba là, phải kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” phải kiên quyết, quyết liệt.

Như tinh thần của Nghị quyết số 35 đã nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn liền với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là hai mặt của một nhiệm vụ, có mối quan hệ biện chứng với nhau bởi lẽ muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có mưu đồ chống phá và ngược lại, muốn đấu tranh phản bác, phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thật vững vàng. Từ thực tiễn thời gian qua cho thấy, “bảo vệ” và “đấu tranh” phải được xác định rõ là hai nhiệm vụ luôn song hành với nhau, có tác dụng tương hỗ cho nhau.

Bốn là, phải kết hợp nhiều nội dung và hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả.

Trong giai đoạn hiện nay, vì tính chất của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng khó khăn, phức tạp nên cùng một lúc phải kết hợp nhiều nội dung và hình thức phong phú, vừa tận dụng những lợi thế của các nội dung, hình thức truyền thống sẵn có đồng thời cập nhật những nội dung mới, phát huy những thế mạnh của các hình thức truyền thông hiện đại. Thông qua đó, Đảng cũng từng bước thay đổi cách thức lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với yêu cầu mới như số hóa các nội dung tuyên truyền, giáo dục; hiện đại hóa các hình thức tuyên truyền trên internet và mạng xã hội. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, việc đổi mới này đã bước đầu đáp ứng tốt những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn và mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua.

Năm là, phải huy động nhiều lực lượng tham gia để tạo thành mạng lưới rộng khắp.

Như Đảng ta đã xác định rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Do đó, thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện đã lãnh đạo các cơ quan đơn vị tập hợp lực lượng, phát huy được vai trò của không chỉ lực lượng nòng cốt như tuyên giáo, công an, quân đội mà còn phát huy được vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, lực lượng thanh niên xung kích. Nhờ đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai rộng khắp trên cả mặt trận tư tưởng, lý luận, văn học nghệ thuật và trên internet, mạng xã hội. Đặc biệt, một số cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. Đó chính là một trong những kinh nghiệm quý báu cần được tiếp tục phát huy để huy động được sự tham gia đông đảo hơn nữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

 

(Ảnh minh họa)

Có thể khẳng định, trong 94 năm qua, cùng với việc lãnh đạo đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện thành công công cuộc đổi mới, Đảng cũng đã lãnh đạo thành công công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó góp phần quan trọng vào việc củng cố sức mạnh của Đảng và hệ thống chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định về phát triển đất nước.

Trong những năm tiếp theo, tình hình quốc tế, khu vực tuy có còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục đạt được nhiều dấu ấn mới quan trọng. Điều đó tiếp tục khẳng định một vấn đề mang tính chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi!./.

TS. LÊ THỊ CHIÊN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điều hành - Liên kết
 
thu vien so
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
tinh nguyen 1 1024x235
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

19-QĐ/TĐTN-TCKT

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:2004 | lượt tải:508

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội

Lượt xem:1835 | lượt tải:675

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:2150 | lượt tải:619

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:3114 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:2526 | lượt tải:700
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.436 | Email: banbientaptinhdoanquangnam@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây