Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

TUỔI TRẺ QUẢNG NAM “TIÊN PHONG - GƯƠNG MẪU - SÁNG TẠO - TRÁCH NHIỆM”

Thứ hai - 29/08/2022 13:55

TUỔI TRẺ QUẢNG NAM “TIÊN PHONG - GƯƠNG MẪU - SÁNG TẠO - TRÁCH NHIỆM”

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của toàn thể dân tộc Việt Nam đã về cõi vĩnh hằng nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, không màng danh lợi, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức cách mạng của Bác luôn khắc sâu trong tâm khảm của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, nhắc nhở thế hệ trẻ sống phải làm gì cho dân ta, cho Ðảng, cho Tổ quốc chúng ta ngày càng phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc:
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
 
anh 2

Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, trong 91 năm qua, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của các bậc tiền bối, thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam với tinh thần nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh:
                                         “Đâu cần thanh niên có,
                                         Đâu khó có thanh niên”
Tuổi trẻ ngày hôm nay càng nhận thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm to lớn của mình đối với Tổ quốc. Bác Hồ từng nói rằng: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn do các thanh niên". Niềm tin, niềm tự hào ấy giờ đã biến thành những hành động cụ thể. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua, tuổi trẻ Quảng Nam luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, cách mạng, xung kích, sáng tạo của thanh niên Việt Nam; truyền thống anh hùng, nét đẹp văn hóa, văn minh, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương và đất nước.
 
Là thế hệ trẻ đang sống, học tập và công tác trên quê hương, tuổi trẻ Quảng Nam cần phải thực hiện một số vấn đề sau góp phần vào việc xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng giàu đẹp cũng như xây dựng tổ chức công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong thời gian đến.

Trước hết, thế hệ trẻ phải sống có lý tưởng.
anh 3

Ai cũng cần có một lý tưởng sống cao đẹp. Đối với thế hệ trẻ hiện nay, sống có lý tưởng là yêu cầu thiết yếu bởi lý tưởng sẽ hướng dẫn, soi sáng cho hành động, lý tưởng đúng thì hành động đúng và ngược lại. Lý tưởng của thế hệ trẻ phải là lý tưởng của Đảng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” mà nền tảng là lòng yêu nước.
 
Phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí phải xả thân quên mình vì Tổ quốc thân yêu. Truyền thống yêu nước đã nâng lên và trở thành chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.
 
Lý tưởng sống của thế hệ trẻ không phải gì xa lạ mà rất gần gũi. Ngày xưa, các thế hệ cha anh cầm súng đánh giặc cứu nước như câu nói của người thanh niên Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác”, khát vọng của tuổi trẻ là phải giành lại độc lập tự do thì hôm nay là “khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước”, làm cho đất nước giàu mạnh lên, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, có biết bao nhiêu cơ hội và cũng đan xen không ít những khó khăn, thách thức, thanh niên vẫn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Thế hệ thanh niên ngày nay được kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng, mở rộng giao lưu quốc tế; có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu.

Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay là sự khẳng định vai trò vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, là xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ.

Thứ hai, thế hệ trẻ phải sống có bản lĩnh.
anh 7

Đây là đòi hỏi của sự mong muốn tự khẳng định mình của mọi người, đặc biệt là những người trẻ tuổi nếu bạn không muốn mình là cái bóng của mọi người và của xã hội. Đoàn viên, thanh niên đang đứng trước những cám dỗ, ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thị trường, của sự thâm nhập những trào lưu văn hóa mới không phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc…

Đoàn viên, thanh niên phải không ngừng rèn luyện bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nói năng, đi đứng, giao tiếp… đảm bảo mọi hành vi ứng xử phải hợp chuẩn mực của xã hội, truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”; “Lá lành đùm lá rách”; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; “Tôn sư trọng đạo”... Đoàn viên, thanh niên phải biết giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu các giá trị tinh hoa văn minh nhân loại để không lạc hậu so với thế giới. Đấu tranh chống lối sống vị kỷ, cục bộ, tham lam, chỉ chăm lo cho lợi ích cá nhân, coi thường tập thể…; chống hiện tượng “lai căng”, chống lối sống hưởng thụ, bị động, trông chờ, ỷ lại… Tuổi trẻ ngày nay cần rèn luyện đạo đức, tác phong theo gương Bác Hồ, đó là: “Trung với nước, hiếu với dân; giàu tình yêu thương con người, tình hữu ái giai cấp; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và có tinh thần quốc tế trong sáng”.

Đoàn viên, thanh niên phải vững vàng trước khó khăn, thử thách, những cám dỗ của vật chất và trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Bản lĩnh sống còn phải thể hiện ở việc tuyên truyền, vận động nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện chủ trương, chính sách, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, tin vào tương lai của dân tộc… Bản lĩnh còn thể hiện ở chỗ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào khó khăn, nguy hiểm, về với vùng sâu, vùng xa thực hiện những nhiệm vụ mà Đảng và dân tộc giao phó như lời Bác còn vọng mãi:
                                                    “Không có việc gì khó
                                                    Chỉ sợ lòng không bền
                                                    Đào núi và lấp biển
                                                    Quyết chí ắt làm nên”               
                   
Thứ ba, thế hệ trẻ phải sống có lao động.

Bác Hồ dạy: “Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của chúng ta”. Lao động là nền tảng phát triển của xã hội loài người, giúp con người sản xuất ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần và hoàn thiện bản thân.
  
Tuổi trẻ lao động góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, giàu mạnh hơn.
 
anh 6

Cụ thể, đoàn viên, thanh niên phải không ngừng học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao hiểu biết về kiến thức xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, ứng dụng vào lao động, sản xuất, công tác…để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời tích cực với phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội như tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, giúp đỡ người neo đơn, người có công với cách mạng, hiến máu nhân đạo... Và hơn hết, lao động giúp đoàn viên mau chóng trưởng thành, rèn luyện tính kiên trì, siêng năng, cần mẫn và những phẩm chất đạo đức, phẩm chất của con người mới, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thứ tư, thế hệ trẻ phải sống có trí tuệ.
 
anh 8

Muốn có trí tuệ, đoàn viên, thanh niên phải không ngừng học tập, trau dồi, lĩnh hội kiến thức. Bác Hồ trong thư gửi cho học sinh - năm 1945 đã nhắc nhở: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em”.

Lời nhắn nhủ thiêng liêng ấy phải được thực hiện. Bác luôn mong lớp lớp thanh niên sau này sẽ không chùn bước trước những khó khăn trước mắt, luôn vững chí bền tâm vượt qua thử thách để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Bác Phạm Văn Đồng cũng thiết tha kêu gọi thanh niên: “Hỡi các bạn trẻ, đi vào thế kỷ mới  trong thời đại mới, các bạn hãy học tập để thành người và để làm người, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà, xứng đáng với thế hệ cha anh, sánh vai cùng bè bạn thế giới!”.
 
Đoàn viên, thanh niên phải có hiểu biết về kiến thức khoa học hiện đại, vươn lên đỉnh cao khoa học kỹ thuật của thế giới, biết tư duy sáng tạo cái mới sánh ngang trình độ với các nước tiên tiến. Trong từng hành động, việc làm của mình cần suy nghĩ đến lợi ích cho cộng đồng, đất nước, quê hương. Hành động phải phù hợp với quy luật của tự nhiên, qui luật của cuộc sống. Lấy trí tuệ soi sáng cho hành động, việc làm để chúng mang lại giá trị thiết thực nhất cho cuộc sống.

Năm 2022, tuổi trẻ quê hương Quảng Nam yêu dấu của chúng ta sẽ long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Góp ý các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIX; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Như lời của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu và chỉ đạo Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Với đặc tính trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Tuổi trẻ chúng ta cần phải phát huy hơn nữa tính xung kính, sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dựng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” và các chỉ tiêu sẽ được đề ra từ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đại hội của khát vọng tuổi trẻ, với niềm tin son sắt, ý chí mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết một lòng, xung kích sáng tạo, dấn thân, vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự tu dưỡng, rèn luyện, phát triển của bản thân và đóng góp hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Hướng đến đại hội, tuổi trẻ chúng ta bày tỏ khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và trách nhiệm với xã hội. Không ngừng trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng, quyết tâm hành động vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát huy truyền thống của dân tộc, hăng say học tập, lao động sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Sẵn sàng dấn thân, đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì tổ quốc cần, bắt đầu từ những việc làm tốt, hành động đẹp chia sẻ với cộng đồng, dựng xây quê hương, đất nước. Không ngại hi sinh, gian khổ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vững vàng trong hội nhập, hành động vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Đồng thời, biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ quê hương “Trung dũng, kiên cường đi đầu diệt Mĩ” Quảng Nam nói riêng nguyện đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, quyết tâm dựng xây quê hương và đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!
       Lê Thiêm Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
 
thu vien so
 
trung bay
qoffice
 
logobantin copy
logokn
images
bhxhso1 iesl
banner 1
banner final 17082022 1
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Văn bản

19-QĐ/TĐTN-TCKT

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Nam khoá XIX, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:338 | lượt tải:148

Nghị quyết

Nghị quyết Đại hội

Lượt xem:716 | lượt tải:362

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:1282 | lượt tải:435

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:2239 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:1673 | lượt tải:516
© Copyright 2008 thuộc về BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam
Địa chỉ: 191 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Điện thoại / Fax: 02353859223
Tin bài cộng tác viên vui lòng gởi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.436 | Email: banbientaptinhdoanquangnam@gmail.com | Design byMr.Lưu | 0905.914.411
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây