Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

Tuổi trẻ Điện Bàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Thứ hai - 16/08/2021 22:04

Tuổi trẻ Điện Bàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Bởi theo Người, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng hoà bình, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên
 Sinh hoạt chuyên đề: “Tuổi trẻ Điện Bàn sắt son niềm tin theo Đảng” tại Bảo tàng Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đó có đội ngũ thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Trong những năm qua, từ những lời dạy của Bác, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm, nhiệm vụ của thanh niên cả nước. Trong đó thanh niên Thị xã Điện Bàn đã hưởng ứng hết sức tích cực qua các hoạt động thi đua sôi nổi. Với chủ đề “Tuổi trẻ Điện Bàn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, lớp lớp thanh niên thị xã ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, đóng góp cho xã hội bằng những phong trào, hành động thiết thực, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng sâu rộng.
Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy, Tuổi trẻ Điện Bàn đã thực hiện chuỗi các hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như: Chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ Điện Bàn sắt son niềm tin theo Đảng” và phong trào “Mỗi đảng viên trẻ một hành động đẹp chào mừng Đại hội Đảng các cấp”; tổ chức cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII và Luật thanh niên năm 2020”;…. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với Vạch trần chiêu trò xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử ở nước ta; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước. Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ giúp đoàn viên, thanh niên cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận, những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Điện Bàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống với chủ đề “Theo chân Bác” về thăm các địa chỉ đỏ: Dinh trấn Thanh Chiêm (Điện Phương), Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ (Điện Tiến), Vườn Biện Hòa (Điện Phong), Vụ thảm sát Xóm Tây (Điện Dương), Nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, Nhà lưu niệm AHLS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Thắng Trung),... tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử của quê hương. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và duy trì chuyên trang “Làm theo lời Bác” và “Mỗi ngày một tin tốt” trên website “Tuoitredienban.net” biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp, góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên.
dien ban
Hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa chỉ đỏ của Tuổi trẻ Điện Bàn
Trong những năm qua, các cấp Đoàn-Hội cũng đã sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội (facebook, zalo,..); tận dụng các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động như infographic; liên tục đăng tải các tin bài về Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trích dẫn bài viết về phản bác những quan điểm sai trái về vấn đề lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhận diện các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng xã hội,…
Có thể nhận thấy rõ, trong mỗi giai đoạn khác nhau, là những người thanh niên với những hoài bão, lý tưởng, mục tiêu cống hiến cho quê hương, đất nước... Ở thời đại mới, họ đã chủ động, sáng tạo hơn, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tự trang bị kiến thức để có những nhận thức đúng đắn, tạo sức đề kháng phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…. Chính tinh thần trách nhiệm đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 Tuy nhiên, hiện nay trước những diễn biến phức tạp của bối cảnh mới và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như những tác động của không gian mạng đối với đoàn viên, thanh niên tiếp tục đặt ra những thách thức lớn. Để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh niên về những nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” thông qua những bài viết, bài nói chuyện, thông tin chuyên đề về Nghị quyết.
Tập trung nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, từ đó có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, cần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong việc định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên, cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên; từ đó có những biện pháp, cách thức định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên; tránh cho các thế lực thù địch, phản động có cơ hội lôi kéo, mua chuộc thanh niên. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, uốn nắn những thanh niên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, có xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Thứ ba, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh thiếu nhi góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai phương án nắm bắt, định hướng tư tưởng và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng (Fanpage) của báo (facebook, zalo, youtube), xây dựng thêm các Fanpage theo từng chuyên mục nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường đưa tin, bài, bình luận về các thông tin tích cực.
Thứ tư, cần phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt, định hướng thanh niên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên. Đội ngũ cộng tác viên phải có sự trao đổi thông tin kịp thời và thông tin thông suốt trong quá trình thao tác nắm bắt thông tin; với các vấn đề “nóng”, vấn đề nhạy cảm, ảnh hướng tới an ninh quốc gia, uy tín của Đảng, Nhà nước cần có giải pháp để phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ để triển khai.
Thứ năm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, nâng cao khả nâng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, rèn luyện thói quen, kỹ năng kiểm chứng, thẩm định thông tin thật, thông tin giả; hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho thanh niên, thói quen like & share có trách nhiệm… qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng và tinh thần sẵn sàng chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản biện những thông tin xấu độc.
Dự báo trong những năm đến, tình hình thế giới, khu vực theo tinh thần Nghi quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng. Chính vì vậy, hơn ai hết những người thanh niên- chủ nhân tương lai của nước nhà phải luôn chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân
Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:341 | lượt tải:122

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1238 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:795 | lượt tải:260

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:619 | lượt tải:211

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:1046 | lượt tải:147
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
433 5ee32b5194db5xws
vssid
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây