Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thứ sáu - 05/03/2021 13:44

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên có vai trò quan trọng, góp phần trang bị cho sinh viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, xây dựng nên nhân sinh quan, lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin của sinh viên đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước.
dsc01491
 
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, trước những diễn biến mới của tình hình và nhiệm vụ cách mạng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch ngày càng diễn biến phức tạp, việc nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên là nhiệm vụ bức thiết nhằm xây dựng thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên, có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó tham gia đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Để góp phần củng cố thêm nền tảng lý luận về công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên, trên cơ sở thực tiễn công tác phong trào của tổ chức Hội Sinh viên thời gian qua, tại luận này chúng tôi gợi ý bàn luận 02 khía cạnh của vấn đề: Thứ nhất, nhận thức chính trị của sinh viên và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên; thứ hai, những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.
1. Nhận thức chính trị của sinh viên và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên
Nhận thức chính trị của sinh viên là quá trình bồi dưỡng, giáo dục bằng cách giải thích, tuyên truyền những nguyên lý chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước… nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chính trị- pháp luật cơ bản, từ đó giúp cho sinh viên xây dựng cơ sở khoa học cho nhận thức và niềm tin vững chắc vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; hình thành và nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; hướng đến xây dựng những thế hệ sinh viên có nhân cách trong sáng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có những hành động chính trị - xã hội tích cực mang tính nhân văn và tiến bộ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển đất nước.
Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tầng lớp trí thức mà đặc biệt là sinh viên- chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta trong tương lai.
Tuy nhiên, bên cạnh vai trò tiên phong và tinh thần nhiệt huyết cách mạng, hiện nay sinh viên cũng là đối tượng xã hội dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đặc biệt, lợi dụng những yếu điểm của sinh viên, các thế lực thù địch triệt để sử dụng nhiều chiêu bài, âm mưu, thủ đoạn lôi kéo để tuyên truyền các thông tin xấu, độc và các luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh), làm chuyển biến tư tưởng trong sinh viên, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình học tập và rèn luyện, gây tổn hại đến sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Để hoàn thành được sứ mệnh to lớn của mình, đòi hỏi sinh viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn sâu và có lý tưởng cách mạng trong sáng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; có niềm tin thắng lợi vào công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhân dân ta đang thực hiện. Vì vậy, việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên là nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm hướng tới việc xây dựng các thế hệ con người trong thời kỳ cách mạng mới với những phẩm chất cách mạng và lý tưởng cao đẹp; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
2. Những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay
Như đã bàn luận, để đạt được mục đích chính trị, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch không ngừng sử dụng các hình thức, phương pháp tinh vi, ráo riết tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, không ngừng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, nhất là sinh viên tại các vùng miền núi, cao nguyên, vùng sâu vùng xa, sinh viên theo tôn giáo là nhóm đối tượng mà các thế lực chống phá tăng cường tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam.
Do đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bên cạnh nắm rõ mưu đồ của kẻ thù, một trong những nhiệm vụ cần kíp là chúng ta phải không ngừng giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; định hướng và phát huy vai trò của sinh viên trong công tác đấu tranh, phản bác, chống lại các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Trong đó, để nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên, phát huy vai trò của sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chúng ta cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tổ chức xã hội mà trực tiếp là vai trò của nhà trường và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên... trong việc giáo dục và định hướng nhận thức chính trị cho sinh viên, không ngừng cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù và mọi tạo điều kiện để sinh viên học tập, rèn luyện, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong và ngoài nhà trường. Theo đó, cần đặc biệt quan tâm đến những vấn đề, giải pháp sau đây:
- Thứ nhất, giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên phải tăng cường trang bị thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thứ hai, giáo dục ý thức chính trị phải làm cho sinh viên thấm nhuần và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Thứ ba, giáo dục ý thức chính trị phải định hướng đúng đắn cho sinh viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời góp phần hình thành nâng cao và hoàn thiện nhân cách, xây dựng lý tưởng sống cho sinh viên.
- Thứ tư, giáo dục cho sinh viên có được lòng tự hào dân tộc, niềm tin, ý chí, bản lĩnh kiên cường và tầm nhận thức sâu rộng trước những âm mưu phá hoại của kẻ thù.
- Thứ năm, giáo dục các giá trị đạo đức, lý tưởng, lối sống cách mạng cho sinh viên, góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, con người phát triển toàn diện.
- Thứ sáu, tăng cường các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của sinh viên về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; trong đó, giúp sinh viên nhận diện rõ biểu hiện, những thủ đoạn của các thế lực thù địch để đề phòng và tham gia phản bác, chống lại các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, chống phá.
- Thứ bảy, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể- xã hội trong việc định hướng, hỗ trợ sinh viên nâng cao nhận thức chính trị; tăng cường công tác nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn, phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế để tuyên truyền, tăng cường nền tảng lý luận cho sinh viên, tạo tiền đề vững chắc để sinh viên sẵn sàng tham gia góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng là một bộ phận trong công tác tư tưởng của Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội nói chung và công tác giáo dục đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng ở nước ta nói riêng. Đứng trước âm mưu chống phá của kẻ thù, vấn đề cốt yếu nhất là cần phải tăng cường giáo dục lý tưởng Chủ nghĩa xã hội cho sinh viên, hình thành cho thế hệ sinh viên Việt Nam hiện nay bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cách mạng trong sáng, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng thế hệ sinh viên Việt Nam mới có nhân cách sống cao đẹp, sống nhân văn, nhân ái, có ý thức xây dựng và bảo vệ giai cấp công nhân, Nhân dân lao động, bảo vệ những thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương giành được.
Sinh viên là những thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, là tầng lớp tri thức chủ yếu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta hiện nay. Việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho sinh viên có liên quan đến xu thế phát triển trong tương lai của dân tộc, đến sự thành bại của cách mạng, đến định hướng Xã hội chủ nghĩa… Đặc biệt, việc hình thành một đội ngũ tri thức sinh viên có phẩm chất chính trị vững vàng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời góp phần quan trọng trong việc đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần ổn định chính trị, tư tưởng và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:223 | lượt tải:73

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1028 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:685 | lượt tải:231

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:515 | lượt tải:183

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:832 | lượt tải:147
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
433 5ee32b5194db5xws
vssid
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây