Đóng cửa sổ tư vấn [X]
Trang tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TUỔI TRẺ TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Chủ nhật - 28/02/2021 19:08

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TUỔI TRẺ TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trong những năm qua, nhất là khi Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, chúng tăng cường xuất bản, phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu, lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… “Chúng tập trung mũi đột phá tấn công, phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, phủ định hoặc tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử hoặc chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là phù hợp với dân tộc Việt Nam. Chúng tấn công vào cơ sở khoa học và lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, cổ xúy các hoạt động núp dưới bóng “xã hội dân sự”, “bảo vệ nhân quyền"….
dh13 copy
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong 8 ngày từ 25/1 đến 1/2/2021. Ảnh: baochinhphu.vn
Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đây là những nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, và cả hệ thống chính trị.
Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.
Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng với lực lượng đông đảo, nòng cốt, là đội ngũ tiên phong, đi đầu phải góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.
Để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi thanh niên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của thanh niên là lực lượng đi đầu, nòng cốt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Thứ hai, phải coi trọng công tác dục chính trị tư tưởng trong thanh niên, nhất là giáo dục đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần phải gắn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với cuộc sống, công việc hằng ngày của mỗi thanh niên. Đồng thời cần vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể, không được máy móc, giáo điều. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cái căn cốt nhất trong học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là: học tập tinh thần, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng; là "học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác -Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta"
Thứ ba, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong các tổ chức thanh niên, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn viên thanh niên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng theo hướng chủ động, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Để công tác đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả.
Thứ tư, với trình độ, khả năng của mình tuổi trẻ cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực địch trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.
Thứ năm, tổ chức đoàn chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đoàn viên. Kịp thời phát hiện đoàn viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng.
Thứ sáu, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 1224- QĐ/TU, ngày 06/5/2019, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp. Mỗi cán bộ đoàn, mỗi thanh niên phải là tấm gương sáng về mọi mặt cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng học tập và noi theo.
Thứ bảy, thế hệ thanh niên phải biết và hiễu rõ vị trí, vai trò, giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Trong lúc phong trào đấu tranh yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX của các bậc cha ông bị thất bại, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Người đã tìm đến chủ nghĩa Mác – Lênin, ra sức truyền bá lý luận đó vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, giác ngộ giai cấp công nhân và cả dân tộc Việt Nam đấu tranh để giành độc lập, giải phóng dân tộc. Ðược vũ trang bởi lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin cách mạng và khoa học, Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã đề ra Cương lĩnh đầu tiên (1930) nêu rõ mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, tiến tới xã hội cộng sản.
Trên cơ sở nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, được Hồ CHí Minh vận dụng sáng tạo tạo thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiếp đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc.
Với những thắng lợi vĩ đại đó, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là ngọn cờ tư tưởng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Do vậy thế hệ thanh niên cần nghiên cứu, tìm hiểu và thấy được những giá trị đó, góp phần tạo niềm tin khoa học, giá trị đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin. Có thể khẳng định rằng, không có lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, không được Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam thì chúng ta không thể giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thực tiễn công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng năm 1975, Đảng lãnh đạo cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1975 – 1986, đất nước cũng gặp muôn vàn những khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó Đại hội VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam (12-1986) đã hoạch định đường lối đổi mới, trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế Việt Nam đạt được mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao như gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản... đứng nhóm hàng đầu thế giới. Năm 2020, nước ta thuộc số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng dương (đạt 2,91%) bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức thành công, năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế, uy tín nước ta trên thế giới ngày càng nâng cao. Thành quả này một lần nửa khẳng định, khi kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.
Với hơn  23 % dân số là tuổi trẻ, trong những năm đến tuy đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với với vị trí, vai trò, là chủ nhân tương lai của đất nước, đội hậu bị tin cậy của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực, vượt khó vươn lên, với khát vọng, hoài bảo đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Với bề dày lịch sử, niềm từ hào của thanh niên Việt Nam, tin tưởng thế hệ tuổi trẻ hôm nay sẽ làm được nhiều hơn nửa so với thế hệ cha anh. Do đó trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thế hệ trẻ phải gương mẫu đi đầu, có đủ khả năng tri thức, khoa học để khẳng định tính đúng đắn, giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phải không ngừng học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng, có tri thức khoa học để đủ sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch.
 
Ths. Lê Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam.
-------------------
Tham luận tại diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Nam bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

41/KHLT-BHXH-TĐ

Phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế trong ĐVTN năm 2021

Lượt xem:223 | lượt tải:73

1159-CV/TĐTN- BPT

V/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XII năm 2021

Lượt xem:1028 | lượt tải:166

251 -KH/TĐTN-BTG

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Lượt xem:685 | lượt tải:231

252-KH/TĐTN-BPT

tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào TTN Quý II/2021

Lượt xem:515 | lượt tải:183

61-KH/PTTH-TĐ

Tổ chức Gameshow “Đội viên Đất Quảng đa tài”

Lượt xem:832 | lượt tải:147
Điều hành - Liên kết
qoffice
 
logobantin copy
logokn
433 5ee32b5194db5xws
vssid
 
 
 
 
 
 
  • Liên kết

mtssssssss
Fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây